زاویه به کلیت تمام رشته های علوم انسانی میپردازد و دلیل وجودشان و چرایی و چگونگیشان را بررسی میکند. مجله علوم انسانی زاویه ترقی وگسترش علوم انسانی را پاس میدارد و انتقاداتش را به صراحت بیان میکند. زاویه از رهگذر تقابل به هزار تو های تاریک و روشن مباحث دست میبرد. تقابل دو ذهن موافق و مخالف که هریک آزادانه از زاویه نگاه خود به پدیده مورد چالش مینگرند. زاویه چالش را در چهارچوب علم میپذیرد و از جدلهای بی پشتوانه علمی پرهیز دارد. گرچه مناظره تلویزیونی درایران سابقه ای به نسبت طولانی دارد اما وجه علمی اش مغفول بوده و زاویه مدعی پیشتازی درآن است. این بار گران بی شک منحصرا درتوان چندنفر متولی اجرایی زاویه نیست. دلسوزان و صاحبنظران تخصصهای مختلف علوم انسانی باید که سهم خود از زاویه را غنا بخشند و پاسبانی کنند. زاویه تریبونی آزاد برای بزرگان، عالمان واندیشمندان وطنی است که سخنشان برپایه منطق و علم شکل میگیرد و از عناد و غرض ورزی دوری میکنند گر چه مخالف عرف موجود باشند.
 
 
 
 
 
 
 


صداي مناظره ها
1 92/04/05- سهم حوزه ها در توليد و تحول علوم انساني - واعظي و عدالت نژاد    تاريخ : 1392/04/05
2 92/03/29 - شريعتي ، مدرنيته - عبدالكريمي و خسرو پناه    تاريخ : 1392/03/29
3 92/03/08 - تحجر و عقلانيت در مكتب امام- صدرا و شفيعي فر    تاريخ : 1392/03/08
4 92/03/01 - جريان نوصدرايي در فلسفه اسلامي - يحيي يثربي و محمد فنايي اشكوري    تاريخ : 1392/03/01
5 92/02/25 - زبان فارسي-اصغر دادبه و كوروش صفوي    تاريخ : 1392/02/25
6 92/02/18 - مطهري و علوم انساني- صادق حقيقت و نجف لكزايي    تاريخ : 1392/02/18
7 92/02/11 - مطهري و روشنفكري ديني محمد اسفندياري و عليرضا قائمي نيا    تاريخ : 1392/02/11
8 91/10/27 - تجاري سازي علوم انساني- قاسم پور حسن و محمد مهدي نژاد نوري    تاريخ : 1391/10/27
9 91/09/08 - كتابداري- اسحاق صلاحي و سعيد رضايي شريف آبادي    تاريخ : 1391/09/08
10 91/08/24 - روشنفكران ايراني و غرب - لطف اله آجوداني و سيد عباس نبوي    تاريخ : 1391/08/24

1 2 3 4 بعد > پایان >>   نمایش #  صفحه 1


 

 

 
صفحه اصلی
مناظره آنلاین
عکس مناظره ها
صدای مناظره ها
متن مناظره ها
گزارشهای تصویری
زاویه در رسانه ها
نامه های شما
ارسال نامه
ارسال فیلم و عکس
درباره ما
تماس با ما